Ubezpieczenia
Szczegóły oferty

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co przyniesie jutro. Czasem jest to nieoczekiwany urodzaj, a czasem nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Warto zabezpieczyć swoją przyszłość i skorzystać z ubezpieczenia, by poradzenie sobie z niespodziewanymi wydatkami było jak najprostsze.

Ubezpieczenie jest funkcją ekonomiczną, mająca na celu wypłatę odpowiedniej sumy pieniędzy, gdy zaistnieją szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych. Odszkodowanie zostaje wypłacone na mocy umowy zawartej pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a ubezpieczającym. Niezbędnym warunkiem uzyskania odszkodowania, jest regularne wnoszenie składek ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie gwarantuje nam, że gdy niespodziewanie znajdziemy się w sytuacji, w której – na skutek nieszczęśliwego wypadku – potrzebujemy uzyskać dużą sumę pieniędzy na naprawę szkód, otrzymamy od ubezpieczyciela finansowe wsparcie.

nazycie

Ubezpieczenie na życie

Jest to forma ubezpieczenia, której celem jest zabezpieczenie finansowe osób wskazanych przez ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Sposobem na rozszerzenie polisy na życie, jest dodanie ubezpieczenia na zdrowie, które może zostać wykorzystane na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, podczas którego wystąpi uszczerbek na zdrowiu. Najczęściej umowa ubezpieczenia jest zawierana na określony czas, niemniej jednak występuje możliwość ubezpieczenia dożywotniego.

Businessman wearing linen suit sitting at his desk by the window signing contract

Ubezpieczenie majątkowe

Do tego rodzaju ubezpieczenia należą dwie oddzielne grupy: ubezpieczenie dotyczące mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zarówno jedno jak i drugie ma na celu pokrycie strat materialnych, które powstały w wyniku szkody. Ubezpieczenie dotyczące mienia obejmuje uszkodzenia bądź zniszczenia ubezpieczonego majątku, takiego jak samochód, dom, mieszkanie, czy też sprzęt fotograficzny. Z tego typu ubezpieczenia – na różnych zasadach – może skorzystać osoba prywatna bądź firma. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej działa wtedy, kiedy osoba ubezpieczona zostanie zobowiązana do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody w następstwie czynu niedozwolonego bądź szkody wyrządzonej kontrahentowi na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

usługi Dodatkowe ubezpiezenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości

Ta forma ubezpieczenia polega na zabezpieczeniu nieruchomości – domu lub mieszkania. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania, pokrywającego szkody wynikające ze zdarzeń losowych lub działalności osób trzecich, czyli np. włamania. Warto pamiętać, że aby otrzymać odszkodowanie, szkody nie mogą powstać w wyniku naszych zaniedbań (np. niedopełnienia obowiązkowych przeglądów instalacji) czy też mieć widocznych śladów włamania lub kradzieży. Nieruchomość należy ubezpieczyć do jego wartości rynkowej, tak aby nie przepłacać za składkę (tzw. nadubezpieczenie) ani nie otrzymać zbyt małej kwoty przy ewentualnej wypłacie odszkodowania (niedoubezpieczenie).

Group of people working out business plan in an office

Ubezpieczenie grupowe

Jest jak ubezpieczenie na życie, ale obejmuje więcej niż jedną osobę. Z ubezpieczeniem grupowym często spotykamy się w zakładach pracy, gdzie pracodawcy ubezpieczają w ten sposób swoich pracowników. Opcja tego typu ma niższą składkę, ale z kolei niezmienny i ograniczony zakres.

ubezpieczenia na zycie i dozycie

Ubezpieczenie na życie i dożycie

To kolejny wariant ubezpieczenia na życie. Składka jest w nim dzielona na dwie części: jedna zabezpiecza nas z tytułu ubezpieczenia na życie, druga zostaje zdeponowana na koncie polisowym. Z chwilą zakończenia umowy (czyli np. osiągniecia wieku wskazanego w umowie) zaoszczędzone na koncie polisowym fundusze zostają wypłacone ubezpieczonemu. Dzięki temu w łatwy sposób można uzyskać podstawowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia na życie wraz z zabezpieczeniem dodatkowych środków na później.

Usługi dodatkowe - ubezpiezcenie terminowe

Ubezpieczenie terminowe

To nic innego jak ubezpieczenie na życie obowiązujące przez określony czas (np. 12 miesięcy), w którym jesteśmy objęci ochroną. Jest to wariant dostępny dla osób w różnym wieku. Seniorzy ze względu na wiek mogą skorzystać tylko z umowy dożywotniej, tzn. bezterminowej.

Medical staff portrait. Female doctor and male doctor standing with nursing assistant at hospital while smiling and looking at camera.

Ubezpieczenie zdrowotne

To ubezpieczenie obejmujące leczenie, ochronę i zachowanie zdrowia. Dzieli się na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne – na które składki odkłada każdy obywatel Polski – oraz dobrowolne. Dobrowolne ubezpieczenie może obejmować swoim zakresem różne usługi i placówki medyczne. Najczęściej polega na wykupieniu pakietu usług w wybranej prywatnej placówce medycznej.

The successful visit to the dealership. Happy young couple chooses and buying a new car for the family.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ten rodzaj ubezpieczenia również – podobnie jak ubezpieczenie zdrowotne – zalicza się po części do sektora ubezpieczeń obowiązkowych. Można je bowiem podzielić na dwie części, nazywane w skrócie OC i AC. Ubezpieczenie OC, czyli od odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu. Zabezpiecza ono majątek ubezpieczonego w wypadku zawinionej szkody oraz gwarantuje pokrycie szkód poszkodowanemu. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne i może być wykorzystane np. na naprawę własnego samochodu po wypadku spowodowanym przez ubezpieczonego.

Zaloguj się